Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:

  • Trình bày và phân biệt được các khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ dạy học e-learing (học tập trực tuyến).
  • Phân tích được các xu hướng, mô hình ứng dụng e-learning trong dạy học.
  • Bước đầu xây dựng kế hoạch và chiến lược ứng dụng e-learning trong dạy học tại cơ sở đào tạo của mình.

khóa học Ứng dụng hiệu quả các thủ thuật Microsoft Word-Excel 2